Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pagtatrabaho at Technical Intern Training

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 3  Empleyo at Pagtatrabaho

Living and Work Guidebook

Hello Work na tumutulong sa mga dayuhang naghahanap ng trabaho at kumpanyang nagbabalak mag-employ ng dayuhan

Osaka Employment Service Center for Foreigners (Ingles)

Tungkol sa Employment Insurance

Ministry of Health, Labour and Welfare (Ingles)

Organisasyon ng Pangkalahatang Suporta sa Sistema ng Technical Intern Training

Japan International Training Cooperation Organization (Ingles)

Consultation Corner para sa mga Dayuhang Manggagawa
Tanggapan kung saan maaaring magkonsulta sa telepono sa dayuhang wika tungkol sa kondisyon sa pagtatrabaho atbp.
Consultation Hotline tungkol sa Kondisyon sa Pagtatrabaho

Ministry of Health, Labour and Welfare

Gabay sa Paghiling ng Benepisyo mula sa Workers’ Accident Compensation Insurance

Ministry of Health, Labour and Welfare Ministry of Health, Labour and Welfare