Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pagtatrabaho at Technical Intern Training

Impormasyon tungkol sa Pagtatrabaho at Technical Intern Training

Council of Local Authorities for International Relations

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 3  Empleyo at Pagtatrabaho

Ministry of Justice (Ingles)

Hello Work na tumutulong sa mga dayuhang naghahanap ng trabaho at kumpanyang nagbabalak mag-employ ng dayuhan

Osaka Employment Service Center for Foreigners (Ingles)

Tungkol sa Employment Insurance

Ministry of Health, Labour and Welfare (Ingles)

Serbisyo ng Pagpapayo sa Sariling Wika ng mga Technical Intern Trainee

Organization for Technical Intern Training

Organisasyon ng Pangkalahatang Suporta sa Sistema ng Technical Intern Training

Japan International Training Cooperation Organization (Ingles)

Consultation Corner para sa mga Dayuhang Manggagawa
Tanggapan kung saan maaaring magkonsulta sa telepono sa dayuhang wika tungkol sa kondisyon sa pagtatrabaho atbp.
Consultation Hotline tungkol sa Kondisyon sa Pagtatrabaho

Ministry of Health, Labour and Welfare

Gabay sa Paghiling ng Benepisyo mula sa Workers’ Accident Compensation Insurance

Ministry of Health, Labour and Welfare
    Ministry of Health, Labour and Welfare