Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Proyekto ng Pakikipagkolaborasyon sa mga NPO

Pagsuporta sa mga dayuhan, pagsuporta sa mga dayuhang estudyante, edukasyon / pagtuturo ng wikang Hapon, pagtuturo at exchange ng wikang banyaga, gawain ng humanitarian support sa ibayong dagat, gawaing boluntaryo at iba pa, sa pamamagitan ng pakikipagtaguyod sa mga samahan ng international exchange / international cooperation (NPO atbp.) na aktibong kumikilos sa loob at labas ng prefecture, naitatatag ang sistema ng pakikipagtulungan sa pamamagitan ng human network ng bawat NPO at mga may kinalamang institusyon atbp., at naisasagawa ang proyekto ng pakikipagkolaborasyon sa mga NPO nang pinakikinabangan ang center lounge sa pagsubok ng kultura ng dayuhang bansa, kurso ng wikang banyaga, paghahalubilo sa mga naninirahang dayuhan, at iba pa.

Proyekto ng Pakikipagkolaborasyon sa mga NPO
Proyekto ng Pakikipagkolaborasyon sa mga NPO