Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Circle Room

・Download the Application Form for the Circle Room

Circle Room
Nagsasagawa rito ng language classes, Japanese classes, at iba pa. Ginagamit din ito ng mga tao sa samahan o grupong nagsasagawa ng aktibidad para sa international exchange. (Libre) May 35 upuan

Para sa mga tao sa samahan / grupong nais gumamit ng pasilidad sa unang pagkakataon, mangyari lamang na basahin ang patnubay sa paggamit, at mag-submit ng application form ng pagrehistro para sa paggamit ng pasilidad.

I-download ang patnubay sa paggamitapplication form ng pagrehistro para sa paggamit ng pasilidad