Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Counter para sa Konsultasyon

Tumatanggap dito ng konsultasyon ukol sa pamumuhay mula sa mga dayuhan, konsultasyon kaugnay sa international exchange at pag-aaral sa ibang bansa mula sa mga mamamayan ng prefecture, at iba pa. (Kailangan ang pagreserba)

Hapon, Ingles — Araw-araw maliban tuwing Miyerkules 10:00 a.m.~4:00 p.m.
Pilipino, Intsik — Lunes, Huwebes, Sabado 10:00 a.m.~4:00 p.m.
Vietnamese —– Huwebes, Linggo 10:00 a.m.~4:00 p.m.