Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Proyekto ng Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna para sa mga Dayuhan atbp.

Nagsasagawa ng workshop sa pag-iwas sa sakuna upang makagawa ng naaangkop na pagkilos sa oras na magkaroon ng sakuna para sa mga dayuhan. Gumawa at namamahagi ng Patnubay sa Pag-iwas sa Sakuna at DVD. At nasa sentro ang Konsehong Nag-uugnay sa mga Lokal na Internationalization Association sa Kinki, pinalalakas ang pag-akibat sa CLAIR, sa mga munisipyo sa loob ng prefecture, at mga may kaugnayang samahan, at nagsisikap sa paglikha ng mabilis makatutugong sistema ng suporta.

Kurso ng Pag-iwas sa Sakuna para sa mga Dayuhan Let’s Study BOSAI

Proyekto ng Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna para sa mga Dayuhan atbp.

Gabay sa Pag-iwas sa Sakuna

・Gabay para sa DisasterPrevention_Filipino Version