Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Wakayama International Exchange Association

Ang Wakayama International Exchange Center ay nasa pamamahala ng Wakayama International Exchange Association.

Wakayama International Exchange Association

Pagbati ng Chairperson

Wakayama International Exchange Association

 Itinatag noong Nobyembre 15, 1990, sa layuning makaambag sa kapayapaan at pagsulong ng internasyonal na lipunan ang Wakayama International Exchange Association na nagsisikap sa paglikha ng lokal na pamayanang bukas sa kahit sino man, nang lampas sa wika, lahi, at hangganan ng bansa, sa pamamagitan ng pagtataguyod sa mga gawain ng international exchange at international cooperation sa loob ng Wakayama Prefecture, suporta atbp. sa mga dayuhang naninirahan sa Wakayama.
Mula sa pagtatag nito, gobernador ng Wakayama prefecture ang nanungkulan bilang sunod-sunod na tagapangulo, ngunit noong ipinagkatiwala ng asosasyong ito ang itinalagang tagapangasiwa ng “Wakayama International Exchange Center” noong Abril 1, 2006 upang maiangat ang kakayahang tumugon sa grassroots level, sa antas ng araw-araw na pamumuhay ng mga lokal na residente, mula sa pribadong katayuan, ako ang nagpasan ng mabigat na pananagutan bilang tagapangulo.
 Mula noon, bilang kaisa-isang lokal na internationalization association sa Wakayama prefecture, o bilang samahang sumusuporta sa internasyonalisasyon ng public interest incorporated foundation, nagsisikap sa pagpaplano at pagsasagawa ng iba’t ibang proyekto para sa pagtataguyod ng international exchange sa loob ng Wakayama prefecture, pagkandili at suporta sa mga boluntaryo ng international exchange, pagtugon sa iba’t ibang konsultasyon sa maraming wika at suporta sa mga dayuhan tulad ng paghahandog ng impormasyon sa pamumuhay atbp., suporta sa mga migrante sa ibayong dagat, at iba pa.
 Nitong mga nakaraang taon, nagiging kapansin-pansin ang pagdami ng mga dumadalaw na dayuhan at pagdami ng naninirahang dayuhan maging sa Wakayama prefecture. Upang masuportahan ang lahat ng mga nagsisikap sa iba’t ibang gawain at ang mga dayuhang pumunta sa Wakayama, nais naming ibalangkas ang pag-aakibat sa mga may kinalamang kumpanya at pagsasaganap ng one-stop function ng pangkalahatang konsultasyon sa sama-samang pamumuhay ng iba’t ibang kultura.
 Sasapit sa Nobyembre 2020 ang ika-30 anibersaryo ng pagtatag ng asosasyong ito. Batay sa karanasan at panlipunang katungkulan hanggang sa ngayon, dadagdagan pa namin ng higit na sigasig tungo sa mas mabuting kinabukasan, kaya’t hinihiling namin ang patuloy ninyong masiglang pagpapalakas ng loob at pakikipagtulungan.

Tagapangulo ng Public Interest Incorporated Foundation
Wakayama International Exchange Association
Naohisa Kashihata

Aplikasyon para maging miyembro na susuporta

・Impormasyon sa mga sumusuportang miyembro

・Aplikasyon para maging miyembro na susuporta

Listahan ng mga sumusuportang miyembro