Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Proyekto ng Exchange Scholarship sa pagitan ng Japan at China

Layunin nitong isulong ang proyekto upang mapalalim ang pagpansin / interes / pag-unawa sa China, akayin ang exchange sa pagitan ng Wakayama prefecture at China, at maiugnay sa pagkandili ng yamang taong maglilingkod para sa pagsulong na ito.

  1. .Pagkokolekta ng materyales kaugnay sa China
  2. Pagsasagawa ng China salon
    Magiging speaker ang mga taong kumikilos bilang dalubhasa kaugnay sa China, at maghahandog ng paksa sa kani-kanilang tema. Hindi lamang maiaangat ang interes / pagpansin ng mga lumahok, maisasaalang-alang din ang paghahalubilo sa pagitan ng mga lumahok.
  3. Proyekto ng Paghahalubilo sa mga naninirahang Chinese
    Palalalimin ang paghahalubilo sa mga naninirahang Chinese at dayuhang estudyante.

Kalagayan ng China Salon

Proyekto ng Exchange Scholarship sa pagitan ng Japan at China
Makulay na China
Proyekto ng Exchange Scholarship sa pagitan ng Japan at China
China Salon