Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Maliit na Meeting Room

・I-download ang application form para sa maliit na meeting room

Maliit na Meeting Room
small meeting room
Nagsasagawa rito ng language classes, Japanese classes, at iba pa. Maaari itong gamitin ng mga tao sa samahan o grupong nagsasagawa ng aktibidad para sa international exchange. (Libre) May 12 upuan

Para sa mga tao sa samahan / grupong nais gumamit ng pasilidad sa unang pagkakataon, mangyari lamang na basahin ang patnubay sa paggamit, at mag-submit ng application form ng pagrehistro para sa paggamit ng pasilidad.

I-download ang patnubay sa paggamitapplication form ng pagrehistro para sa paggamit ng pasilidad