Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Proyekto ng Suporta sa Komunikasyon

Upang makapag-communicate ang mga dayuhan nang hindi nakakaramdam ng pag-iisa o pagkabalisa sa lokal na pamayanan, nagsasagawa ng Japanese classes sa pakikipagkolaborasyon sa samahan ng NPO na kumikilos sa pook. At kaakibat ng mga boluntaryo, sinusuportahan ang mga batang nauugnay sa dayuhang bansa, at nagsasagawa ng pag-aayos ng pakikipag-ugnayan sa paaralan atbp., pagpapalitan ng impormasyon / paghahandog ng impormasyon atbp.

Link sa Website ng Impormasyon ukol sa Suporta sa Pag-aaral ng Wikang Hapon ng Wakayama Prefecture“Wakayama Nihongo-no Mado

Wakayama Nihongo-no Mado