Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Tungkol sa Center

Ang Wakayama International Exchange Center ay pinatatakbo ng Wakayama International Exchange Association na Public Interest Incorporated Foundation bilang itinalagang tagapangasiwa.

Kasaysayan

Sistema ng Organisasyon

Disyembre 2, 1998Pagtatag ng Wakayama International Exchange Center sa Wakayama Big Ai.
Abril 1, 1999
Pagtatalaga ng tanggapang pangkonsultasyon ukol sa pamumuhay ng mga dayuhan
Piskal na taong
2006-2010
Pinagkatiwalaan bilang itinalagang tagapangasiwa ng center na ito
Piskal na taong
2011-2015
Pinagkatiwalaan bilang itinalagang tagapangasiwa ng center na ito
Piskal na taong
2016-2018
Pinagkatiwalaan bilang itinalagang tagapangasiwa ng center na ito
Piskal na taong
2019-2021
Pinagkatiwalaan bilang itinalagang tagapangasiwa ng center na ito
Piskal na taong
2022-2024
Pinagkatiwalaan bilang itinalagang tagapangasiwa ng center na ito
Tungkol sa Center

Pagbati ng Puno ng Center

Pagbati mula sa Direktor ng Sentro 

Hello, everyone.

Kumusta sa inyong lahat.

 Ako po si Toru Kitayama, Direktor ng Wakayama International Exchange Center.Inaasahan ko po kayong makilala lahat.  

Ang Wakayama International Exchange Center ay may “Klase ng Wikang Hapon” para sa mga dayuhang nakatira sa Wakayama Prefecture.  Mayroon rin kaming “Konsultasyon para sa mga Dayuhang Residente” kung saan maaaring sumangguni sa amin kung mayroong anumang problema sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay.  Sinusuportahan namin ang mga dayuhang residente upang sila ay mamuhay nang maginhawa.  

Nagdaraos rin kami ng mga kaganapan kung saan ipinakikilala namin ang mga dayuhang kultura, pamumuhay, at lutuin, at kung saan maaaring makipag-ugnayan sa isa’t-isa ang mga Hapon at dayuhan na nakatira sa Wakayama.  Ito ay isang kaganapan kung saan magkakaintindihan ang mga Hapon at dayuhan.

Ang impeksiyon sa Corona ay nagpapatuloy mula noong 2020.  Nakakalungkot na walang maraming pagkakataon para sa lahat upang magsama-sama.  Mula ngayon, nais kong magdaos ng maraming mga kaganapan hangga’t maaari, ng nag-iingat na hindi mahawa ng corona.

Umaasa ako na maraming tao, parehong Hapon at dayuhan na naninirahan sa Wakayama, ang gagamit ng Center.  Nais naming palalimin ang pang-unawa sa isa’t-isa.  Nais naming lumikha kasama kayo ng isang Wakayama na madaling manirahan at madaling makapagtrabaho para sa lahat.

Mangyari po lamang na pumunta sa aming Center.  Inaasahan po naming ang inyong pagpunta.

Puno ng Wakayama International Exchange Center
Toru Kitayama