Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Exchange Event

Pagdaraos ng Immigrant Exhibit / International Photo Exhibit atbp.

Exchange Event
Nagdaraos ng mga event upang itaguyod ang international understanding tulad ng pagdaraos ng photo exhibit, immigrant exhibit at iba pa. Mapapalalim ang pag-unawa sa internasyonal na suliranin at imigranteng malalim ang ugnayan sa Wakayama prefecture, at maghahandog ng pagkakataon upang magkaroon ng flexible na pag-iisip.

Pagdaraos ng “Global Seminar”

Exchange Event
Global seminar
Nagdaraos ng seminar sa mga paksa tulad ng “Overseas Migration Day,” “Paghahalubilo sa mga Anak ng Samahan ng mga Taong mula sa Parehong Prefecture,” “World Human Rights Day” at iba pa. Sa pamamagitan ng seminar, maipalalawak ang pag-ukol ng pansin sa iba’t ibang dayuhang bansa, at maipararanas ang makulay na kultura at wika, kalagayang internasyonal at iba pa.

“International Cafe”

Exchange Event
多彩中国(インターナショナルカフェ)
Isinasagawa ang “International Cafe” nang mga 2 beses sa isang taon bilang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga naninirahang dayuhan.