Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Exchange Lounge

・I-download ang application form para sa exchange lounge

Exchange Lounge
Exchange Lounge
 Maaari itong gamitin sa language classes at mga aktibidad ng circle o club. Nakalagay rito ang mga pamphlet sa pamamasyal sa loob ng prefecture, leaflet ng event ng samahan ng international exchange, at iba pa.

Para sa mga tao sa samahan / grupong nais gumamit ng pasilidad sa unang pagkakataon, mangyari lamang na basahin ang patnubay sa paggamit, at mag-submit ng application form ng pagrehistro para sa paggamit ng pasilidad.

I-download ang patnubay sa paggamitapplication form ng pagrehistro para sa paggamit ng pasilidad