Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Patnubay sa paggamit

Para sa mga tao sa samahan / grupong nais gumamit ng pasilidad sa unang pagkakataon, mangyari lamang na basahin ang patnubay sa paggamit, at mag-submit ng application form ng pagrehistro para sa paggamit ng pasilidad.

・Gabay sa Paggamit ng Pasilidad

・I-download ang patnubay sa paggamitapplication form ng pagrehistro para sa paggamit ng pasilidad