Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pagkokolekta / Paghahatid ng Impormasyon

Inilalathala at ipinamamahagi sa mga pampublikong pasilidad atbp. sa loob ng prefecture ang Center NEWS, at iniuulat ang mga proyekto ng center. Sa pamamagitan ng website, naghahandog ng impormasyong malawak ang saklaw kaugnay sa mga proyekto ng center at sa pamumuhay ng mga dayuhan. Maraming iba’t ibang materyales sa exchange lounge tulad ng mga magasin ng impormasyon sa pamumuhay, patnubay sa pamamasyal, pamphlet kaugnay sa international cooperation sa iba’t ibang wika, at iba pa. Sa information board kung saan nakatala ang impormasyon kaugnay sa international exchange, maaari ring magsagawa ng pag-recruit tulad ng “naghahangad ng language exchange” sa pangangasiwa ng indibidwal.

Center NEWS archive

Pagkokolekta / Paghahatid ng Impormasyon
information board
Pagkokolekta / Paghahatid ng Impormasyon
Pamphlet ng Pamamasyal atbp