Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Proyekto ng Pagpapatakbo ng Tanggapang Pangkonsultasyon para sa mga Dayuhan

Proyekto ng Pagpapatakbo ng Tanggapang Pangkonsultasyon para sa mga Dayuhan
Kasabay ng pagtugon sa konsultasyon ukol sa pamumuhay mula sa mga dayuhan sa wikang Hapon / Ingles / Intsik / Filipino/Vietnamese, tumutugon sa konsultasyon mula sa mga mamamayan ng prefecture, samahan ng international exchange, munisipyo at iba pang may kaugnayan sa international exchange. Nagsasagawa ng “Isang Araw ng Konsultasyon sa mga Espesyalista para sa mga Dayuhan” sa Lungsod ng Tanabe bilang kinatawan ng rehiyon ng Kinan, sa pakikipagtulungan ng mga espesyalista sa bawat larangan tulad ng mga abogado, certified administrative procedures legal specialist at iba pa.

Impormasyon kaugnay sa Pamumuhay ng mga Dayuhan