Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Paninirahan / VISA

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho Chapter 1 Proseso ng Pagpasok sa Bansa / Paninirahan

Ministry of Justice (Ingles)

Q&A tungkol sa Proseso ng Pagpasok sa Bansa / Paninirahan at iba pa

Immigration Services Agency of Japan (Ingles)

Para sa mga katanungan sa telepono tungkol sa proseso ng pagpasok sa bansa / paninirahan at iba pa, tumawag sa Osaka Regional Immigration Bureau na sumasaklaw sa Wakayama prefecture

Immigration Services Agency of Japan (Ingles)

Tungkol sa paraan ng pag-apply sa visa sa Japan at iba pa

Ministry of Foreign Affairs (Ingles) Embassy of Japan in the Philippines (Ingles)