Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Transportasyon

Impormasyon tungkol sa Transportasyon

Council of Local Authorities for International Relations

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 9  Trapiko

Ministry of Justice (Ingles)

Impormasyon tulad ng mga Patakarang Pantrapiko at iba pa

JAF (Ingles)

Website ng Wakayama Prefectural Police

Wakayama Prefectural Police (Ingles)

Pagpalit ng Foreign Driver’s License sa Japanese Driver’s License

Wakayama Prefectural Police (Ingles)