Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pensyon at Buwis

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 7  Pensyon / Welfare

Living and Work Guidebook

Tungkol sa Sistema ng Pensyon sa Kabuuan

Japan Pension Service

Pagdedeklara ng Kita sa Nakaraang Taon

National Tax Agency (Ingles)

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 8  Buwis

Living and Work Guidebook