Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pensyon at Buwis

Impormasyon tungkol sa Pensyon

Council of Local Authorities for International Relations

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 7  Pensyon / Welfare

Ministry of Justice (Ingles)

Tungkol sa Sistema ng Pensyon sa Kabuuan

Japan Pension Service

Impormasyon tungkol sa Buwis

Council of Local Authorities for International Relations

Pagdedeklara ng Kita sa Nakaraang Taon

National Tax Agency (Ingles)

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 8  Buwis

Ministry of Justice (Ingles)