Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Proseso para sa Residente

Proseso sa tanggapan ng munisipyo

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho Chapter 2 Proseso sa Munisipyo

Living and Work Guidebok

Tungkol sa Residence Certificate

Ministry of Internal Affairs and Communications

Maaaring limitahan ang pagbasa atbp. ng basic resident registration ng mga biktima ng domestic violence (DV) atbp.

Ministry of Internal Affairs and Communications

Tungkol sa My Number

Mayroong My Number ang lahat ng taong may residence certificate, at ginagamit ito sa larangan ng social security, buwis at hakbang sa sakuna.

Sistema ng My Number at iba pa

Cabinet Office

Individual Number Card

The Japan Agency for Local Authority Information Systems (Ingles)

Kapag nag-extend ng panahon ng paninirahan, kakailanganin ang proseso sa tanggapan ng munisipyo.

Ministry of Internal Affairs and Communications(Ingles)