Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Paglalakbay sa Ibayong Dagat (lahat English site)

Alinsunod sa Visa Waiver Program (programa ng pag-exempt sa visa), kinakailangang mag-apply para sa Electronic System for Travel Authorization (ESTA) ang lahat ng dayuhang turistang nagnanais maglakbay sa Estados Unidos.

Department of Homeland Security ng Estados Unidos

Kailangan ang Electronic Travel Authorization (eTA) kung papasok sa Canada sa eroplano ang manlalakbay na dayuhan ang nasyonalidad na hindi kailangan ng visa para makapasok sa Canada.

Immigration, Refugees and Citizenship Canada

Pahintulot para maglakbay sa Australia ang Electronic Travel Authority (ETA), at sakop ditto ang maikling pananatili na layunin ang pamamasyal, paglahok sa pagpupulong, pagsusuri, pakikipagkontrata at iba pang kaugnay sa negosyo.

Department of Home Affairs ng Australia

Nagsasagawa ng konsultasyon at pagbibigay ng impormasyon ukol sa edukasyon ng batang Hapones sa ibayong dagat at batang Hapones na nanggaling sa ibang bansa.

Japan Overseas Educational Services

Nagsasagawa ng konsultasyon at pagbibigay ng impormasyon ukol sa long stay o matagal na pananatili sa ibayong dagat.

LongStay Foundation