Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Serbisyong Medikal

Kapag may biglang nakaramdam ng matinding sakit, nasugatan, may sunog, at iba pa (tumawag sa 119)

Medical Interpreting at Konsultasyon sa Telepono
NPO itong nagsasagawa ng pamamatnubay sa institusyong medikal at medical interpreting sa telepono para sa mga dayuhang hindi malayang nakakagamit ng wikang Hapon

AMDA International Medical Information Center

Sheet para sa Pagkolekta ng Impormasyon sa Emergency sa Iba’t Ibang Wika

Center for Multicultural Society Hyogo

Impormasyon tungkol sa mga Gamot

RAD-AR (Risk/Benefit Assessment of Drugs-Analysis and Response) Council Japan (Ingles)