Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Serbisyong Medikal

Impormasyon tungkol sa Serbisyong Medikal

Council of Local Authorities for International Relations Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba’t-ibang Wika

Kapag may biglang nakaramdam ng matinding sakit, nasugatan, may sunog, at iba pa (tumawag sa 119)

Kapag tatawag ng ambulansya

Council of Local Authorities for International Relations

Medical Interpreting at Konsultasyon sa Telepono
NPO itong nagsasagawa ng pamamatnubay sa institusyong medikal at medical interpreting sa telepono para sa mga dayuhang hindi malayang nakakagamit ng wikang Hapon

AMDA International Medical Information Center

Karaniwang Daloy ng Outpatient sa Ospital

AMDA International Medical Information Center (Ingles)

Listahan ng mga Health Check at Test

AMDA International Medical Information Center (Ingles)

Tungkol sa National Health Insurance

AMDA International Medical Information Center (Ingles)

Health Insurance (tungkol sa Employees’ Health Insurance)

AMDA International Medical Information Center (Ingles)

Sheet para sa Pagkolekta ng Impormasyon sa Emergency sa Iba’t Ibang Wika

Center for Multicultural Society Hyogo

Impormasyon tungkol sa mga Gamot

RAD-AR (Risk/Benefit Assessment of Drugs-Analysis and Response) Council Japan (Ingles)