Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pamumuhay / Iba pa

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 12  Patakaran / Kaugalian sa Araw-araw na Pamumuhay

Living and Work Guidebook

Postal Service na nakasulat sa wikang Hapon, Ingles, Intsik at Koreano

Post Office (Ingles)

Balita

NHK World Japan (Ingles)

Diyaryong Ingles

The Asahi Shimbun The Mainichi Nikkei Asian Review The Japan Times

<App>
Speech Translation App VoiceTra
Nakakapag-translate sa 31 wika, at libre lahat ng pag-download at paggamit.

National Institute of Information and Communications Technology (Ingles)