Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Wikang Hapon

Pag-aaral ng Wikang Hapon

Handbook ng Pag-aaral ng Wikang Hapon at Pamumuhay sa Japan

Handbook of Learning Japanese and Life in Japan Agency for Cultural Affairs (Ingles)

Pag-aaral ng Wikang Hapon

NHK World Japan (Ingles)

Mag-aral tungkol sa kulturang Hapon at wikang Hapon

The Japan Foundation Hirogaru, get more of Japan and Japanese (Ingles)

Mga Website, Tool at Idea sa Pag-aaral ng Wikang Hapon

The Japan Foundation NIHONGOe na (Ingles)

Mga Video Teaching Material ng Wikang Hapon

The Japan Foundation Erin’s Challenge! I can speak Japanese. (Ingles)

Matuto ng wikang Hapon sa pamamagitan ng anime at manga ng Japan

The Japan Foundation Japanese in Anime & Manga (Ingles)

Bokabularyo ng wikang Hapon na ginagamit sa larangan ng nursing at caregiving

The Japan Foundation Nihongo de Care-Navi (Ingles)

Pagsusulit sa Wikang Hapon

Japanese Language Proficiency Test JLPT

Japanese Language Proficiency Test JLPT The Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services

Examination for Japanese University Admission for International Students EJU

Japan Student Services Organization (Ingles)

BJT Business Japanese Proficiency Test

Japan Kanji Aptitude Testing Foundation (Nihon Kanji Nōryoku Kentei Kyōkai) (Ingles)

Wikang Hapon para sa mga Bata

Serbisyo ng suportang pang-edukasyon kung saan makakasali online sa klase mula sa espesyalista sa edukasyon sa wikang Hapon para sa mga batang may lahing dayuhan, at sa suporta para matuto ng matematika, araling panlipunan, Ingles at iba pang asignatura sa wikang Hapon

NICO Project (Ingles)

Website ng Impormasyon sa Iba’t Ibang Wika tungkol sa Kulturang Hapon para sa mga Bata

Kids Web Japan Ministry of Foreign Affairs of Japan(Ingles)