Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Tirahan

Impormasyon tungkol sa Tirahan

Council of Local Authorities for International Relations Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba’t-ibang Wika

Gabay sa Pamumuhay at PagtatrabahoChapter 11Pabahay

Ministry of Justice (Ingles)

Gabay sa Pabahay para sa mga Dayuhan

Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents (Ingles)

Patakaran sa Pagtira sa Pabahay

Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents (Ingles)

Mga Uri ng Paupahang Pabahay

Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents (Ingles)

Deposito at Pag-restore sa Dating Kalagayan

Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents (Ingles)

Gabay sa paghanap ng apartment

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism VILLAGE HOUSE (Ingles) Leopalace 21 (Ingles)