Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pamilya (Kasal / Diborsyo / Panganganak / Pagpapalaki ng Anak)

Kasal / Diborsyo

Impormasyon tungkol sa pagpapakasal / diborsyo

Council of Local Authorities for International Relations Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba’t-ibang Wika

Panganganak / Pagpapalaki ng Anak

Impormasyon tungkol sa panganganak at pag-alaga ng bata

Council of Local Authorities for International Relations Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba’t-ibang Wika
  1. Tsart ng pangangalaga ng bata para sa mga dayuhang residente ~Mula sa pagbubuntis / panganganak hanggang sa pagpasok sa mababang paaralan (elementary)~
  2. Ano ang “boshi techo” (talaan ng kalusugan ng ina at sanggol)?
  3. Tungkol sa pagdalaw sa ina at sanggol

Mayroong paliwanag sa video (may subtitle sa 7 wika) tungkol sa 1, 2 at 3.

Kanagawa International Foundation

Pagbabakuna at Kalusugan ng mga Bata

Pundasyong Pampubliko ng Sentro ng Pagsisiyasat para sa Pagbabakuna

Mga Palatanungan ukol sa Pagbabakuna

Pundasyong Pampubliko ng Sentro ng Pagsisiyasat para sa Pagbabakuna

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho Chapter 5 Edukasyon

Ministry of Justice (Ingles)

Magpalaki ng batang bilingual

Kyoto Prefectural International Center

Career Guide para sa mga Dayuhang Bata

Mie Prefecture and Municipalities Multicultural Affairs Working

Mayroong sistema ng tulong-pantustos para sa pag-aaral sa senior high school bilang tulong-pantustos sa matrikula sa mga high school atbp.

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

Pautang para sa Edukasyon ng Japan

Japan Finance Corporation (Ingles)

Kapag nagkaroon ng problema kaugnay sa mag-asawang dayuhan at Hapones o magulang at anak, mayroong sistema kung saan pag-uukulan ng dalubhasa sa batas at proseso sa imigrasyon ang pagkakasunduan sa pamamagitan ng pag-uusap tungo sa paglutas ng problema.

Lunsuran para sa Paglutas ng Suliraning Pampamilya ng mga Banyagang Mamamayan sa Kyoto