Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pamilya (Kasal / Diborsyo / Panganganak / Pagpapalaki ng Anak)

Kasal / Diborsyo

Impormasyon tungkol sa pagpapakasal / diborsyo

Living and Working Guidebook

Panganganak / Pagpapalaki ng Anak

Impormasyon tungkol sa panganganak at pag-alaga ng bata

Living and Working Guidebook
  1. Tsart ng pangangalaga ng bata para sa mga dayuhang residente ~Mula sa pagbubuntis / panganganak hanggang sa pagpasok sa mababang paaralan (elementary)~
  2. Ano ang “boshi techo” (talaan ng kalusugan ng ina at sanggol)?
  3. Tungkol sa pagdalaw sa ina at sanggol

Mayroong paliwanag sa video (may subtitle sa 7 wika) tungkol sa 1, 2 at 3.

Kanagawa International Foundation

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho Chapter 5 Edukasyon

Living and Working Guidebook

Career Guide para sa mga Dayuhang Bata

Mie Prefecture and Municipalities Multicultural Affairs Working

Mayroong sistema ng tulong-pantustos para sa pag-aaral sa senior high school bilang tulong-pantustos sa matrikula sa mga high school atbp.

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

Kapag nagkaroon ng problema kaugnay sa mag-asawang dayuhan at Hapones o magulang at anak, mayroong sistema kung saan pag-uukulan ng dalubhasa sa batas at proseso sa imigrasyon ang pagkakasunduan sa pamamagitan ng pag-uusap tungo sa paglutas ng problema.

Lunsuran para sa Paglutas ng Suliraning Pampamilya ng mga Banyagang Mamamayan sa Kyoto