Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Mga Tanggapang Pangkonsultasyon liban sa Wakayama International Exchange Center

Tuwing Biyernes, maaaring magkonsulta sa telepono sa Ingles, Kastila, Portuges, Tagalog at Intsik.

NGO Network for Foreigners’ Assistance KOBE

Maaaring magkonsulta ukol sa karapatang pantao sa Ingles, Intsik, Filipino, Vietnamese, Koreano, at Portuges.

Kawanihan ng Ugnayang Pambatas

Tungkol sa Sistema ng Paglilitis sa Japan

Mga Hukuman sa Japan (Ingles)

Konsultasyon ukol sa Pangangasiwa ng Pamahalaan

Ministry of Internal Affairs and Communications Wakayama Administrative Counseling Center (Ingles)