Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Mga Tanggapang Pangkonsultasyon liban sa Wakayama International Exchange Center

Maaaring magkonsulta ukol sa karapatang pantao sa Ingles, Intsik, Filipino, Vietnamese, Koreano, at Portuges.

Kawanihan ng Ugnayang Pambatas

Konsultasyon ukol sa Pangangasiwa ng Pamahalaan

Ministry of Internal Affairs and Communications Wakayama Administrative Counseling Center (Ingles)