Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Sakuna

Impormasyon tungkol sa Emergency at Sakuna

Council of Local Authorities for International Relations

Gabay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho   Chapter 10  Mga Emergency at Sakuna

Ministry of Justice (Ingles)

Impormasyon sa Panahon at Pag-iwas sa Sakuna

Japan Meteorological Agency (Ingles)

Impormasyon sa Lindol

Japan Meteorological Agency (Ingles)

Portal para sa Pag-iwas sa Sakuna

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Ingles)

Impormasyon sa Bagyo

U.S. Navy Joint Typhoon Warning Center (Ingles)

Impormasyon sa Sakuna

Ministry of Foreign Affairs, Japan sa facebook (Ingles)

Tungkol sa Pagbabawas sa National Health Insurance Premium, Pagsiguro ng Gastusin sa Pamumuhay kapag Nabiktima ng Sakuna o Nawalan ng Trabaho

Council of Local Authorities for International Relations (Ingles)

Tungkol sa Sistema ng Suporta sa Panggastos sa Araw-araw

Council of Local Authorities for International Relations

Kapag gagamit ng sistema ng pagpapautang

Council of Local Authorities for International Relations

Pagkakapantay-pantay ng Kasarian at Magkakaibang Pananaw   Sama-sama Tayong Maghanda  Gabay sa Iwas Sakuna at Pagpapagaan ng Epekto ng Kalamidad

Miyagi Prefecture