Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pag-aaral sa Japan mula sa Ibang Bansa

Simula sa Pangunahing Impormasyon kaugnay sa Pag-aaral sa Japan mula sa Ibang Bansa, tungkol sa Institusyong Pang-edukasyon, Scholarship atbp.

Japan Student Services Organization (Ingles)

Gabay sa Pangkalahatang Impormasyon sa Pag-aaral sa Japan mula sa Ibang Bansa

Study in Japan Comprehensive Guide (Ingles)

Tungkol sa Pag-aaral ng Wikang Hapon

Council of Local Authorities for International Relations

Paaralan ng Wikang Hapon
May 2 paaralan ng wikang Hapon sa Wakayama.

Wakayama College of Foreign Studies (Ingles) Wakayama YMCA International Welfare College (Ingles)

Mga Pamantasan at iba pa sa Wakayama na Tumatanggap ng Mag-aaral mula sa Ibang Bansa

Wakayama University (Ingles) Wakayama Medical University (Ingles) Kindai University Faculty of Biology-Oriented Science and Technology (Ingles) Koyasan University (Ingles) National Institute of Technology, Wakayama College (Ingles)