Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Consultation Counter

Tumatanggap dito ng konsultasyon ukol sa pamumuhay mula sa mga dayuhan, konsultasyon kaugnay sa international exchange at pag-aaral sa ibang bansa mula sa mga mamamayan ng prefecture, at iba pa. (Kailangan ang pagreserba)

Araw-araw liban sa Miyerkules at pista opisyal

Hapon, Ingles--- Araw-araw maliban tuwing Miyerkules 10:00 a.m.~4:00 p.m.

Pilipino, Intsik--- Lunes, Huwebes, Sabado 10:00 a.m.~4:00 p.m.

Vietnamese----- Huwebes, Linggo 10:00 a.m.~4:00 p.m.

TEL :073-435-5240

FAX : 073-435-5243

mail : wa-world@wixas.or.jp

Wakayama International Exchange Center

Oras na bukas: 10:00 am - 6:30 pm

Araw na sarado: Miyerkules / Pista opisyal

Disyembre 29 - Enero 3

Kinaroroonan

640-8319

8F Citizen Exchange Plaza, Wakayama Big Ai

2-1-2 Tebira, Wakayama-shi