Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Lao động -Thực tập sinh kỹ năng

Những thông tin quan trọng , cần thiết từ Otit

https://www.otit.go.jp/notebook_vi/

Dành cho những người sắp thôi việc, đã thôi việc cần việc làm

http://www.moj.go.jp/isa/content/001334450.pdf

Sách hướng dẫn yêu cầu bảo hiểm lao động phần 1

インドネシア 2.indd (mhlw.go.jp)

Sách hướng dẫn yêu cầu bảo hiểm lao động phần 2

ベトナム第2編.indd (mhlw.go.jp)

Kỹ năng đặc định

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000767145.pdf

Bộ phận tư vấn cho người lao động nước ngoài

相談機関のご紹介(Advisor for Foreign Workers Section)|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)