Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Dự án hỗ trợ đối ứng, phòng ngừa thảm họa cho đối tượng người nước ngoài

Thường xuyên tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai, lánh nạn thảm họa cho người nước ngoài, để họ có sự đối ứng phù hợp khi có trường hợp thực tế xảy ra.
Hoàn thành, cung cấp sách hướng dẫn và DVD phòng chống thiên tai.
Thêm nữa, với cương vị là đơn vị trung tâm liên lạc Quốc tế của vùng Kinki,Trung tâm cố gắng tăng cường hợp tác với các tổ chức có liên quan, các thành phố trực thuộc Tỉnh, Clair để có biện pháp đối ứng và hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.

Tổ chức các lớp học, hội thảo về phòng chống thiên tai dành cho người nước ngoài.

Dự án hỗ trợ đối ứng, phòng ngừa thảm họa cho đối tượng người nước ngoài
Dự án hỗ trợ đối ứng, phòng ngừa thảm họa cho đối tượng người nước ngoài
Dự án hỗ trợ đối ứng, phòng ngừa thảm họa cho đối tượng người nước ngoài

Hướng dẫn phòng chống thiên tai

・HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI, THẢM HỌA Bản Tiếng việt