Trung tâm Giao lưu - Hỗ trợ Quốc tế Tỉnh Wakayama là nơi gặp gỡ, giao lưu quốc tế cho tất cả mọi người.