Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Y tế – Điều trị

Tìm cơ sở y tế

日本を安心して旅していただくために―具合が悪くなったときに役立つガイド | 日本:公式ガイド (jnto.go.jp)

Bệnh đột ngột, bị thương, hỏa hoạn v.v… (gọi 119)

vie119

Bảo hiểm sức khỏe và hưu trí

Vietnamese.pdf (nenkin.go.jp)

Thuốc và cửa hàng thuốc

930005834.pdf (moj.go.jp)