Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Chổ ở

Sách hướng dẫn tìm nhà

001316936.pdf (mlit.go.jp)

Đăng ký khai sinh/ Khai tử

930005834.pdf (moj.go.jp)

Đăng ký nhận hỗ trợ phúc lợi từ cơ quan chính quyền nơi sống

930005834.pdf (moj.go.jp)

Các vấn đề khác của đời sống

930005834.pdf (moj.go.jp)