Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Cổng tư vấn khác ngoài Trung tâm giao lưu, trao đổi quốc tế Tỉnh Wakayama

Đường dây tư vấn nhiều ngôn ngữ của Bộ Lao động

相談機関のご紹介(Advisor for Foreign Workers Section)|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)