Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Tiếp nhận và truyền tải thông tin

Hoạt động tình nguyện được thông báo trên trang website của Trung tâm, tài liệu về hoạt động tình nguyện được đặt tại các cơ sở dịch vụ công cộng trong khu vực thuộc Tỉnh Wakayama.
Trên website của Trung tâm có rất nhiều nội dung liên quan đến hoạt động tình nguyện và các sinh hoạt của người nước ngoài được được thông báo và cập nhật.
Tại phòng giao lưu có khu vực tài liệu tập hợp nhiều tạp chí thông tin, sách hướng dẫn các địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc Tỉnh và của Nhật Bản, các hoạt động Giao lưu – Trao đổi Quốc tế của Trung tâm và Tỉnh Wakayama.
Trên bảng thông tin liên quan đến các hoạt động giao lưu quốc tế của Trung tâm, có hỗ trợ đăng tải các thông tin dưới sự quản lý cá nhân về tuyển dụng và nguyện vọng giao lưu, trao đổi học hỏi ngôn ngữ.

Các file lưu trữ thông tin, tin tức của Trung tâm

Đường dẫn kết nối đến trang thông tin của Trung tâm
Tiếp nhận và truyền tải thông tin
Bảng thông tin
Tiếp nhận và truyền tải thông tin
Tạp chí thông tin đa ngôn ngữ